Algemene voorwaarden

Definities

 1. Stichting Weggeefwinkel Baarn, gevestigd te Baarn onder KvK nummer 78387868;
 2. Klant: degene die in de winkel komt en goederen mee neemt voor eigen gebruik;
 3. Partijen: Weggeefwinkel en klant samen;
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden binnen de winkelruimte van de Weggeefwinkel. Goederen die nog moeten worden gesorteerd liggen niet in de winkelruimte maar in een sorteer- bergruimte;
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen;
 3. Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle producten die in de winkelruimte worden aangeboden zijn gratis.
 2. Klanten staat het vrij om voor het mee nemen van producten een donatie te doen in de daarvoor aanwezige donatiebus.

Recht van reclame

 1. De producten zijn gratis, waardoor er geen recht van reclame van toepassing is.
 2. Indien de klant niet tevreden is met het verkregen product, kan de klant dit retourneren zonder hiervoor enig recht op compensatie te kunnen doen gelden.
 3. De eventuele kosten voor het terugbrengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Op producten die zijn meegenomen uit de weggeefwinkel is geen garantie van toepassing.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk wordt geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart de Weggeefwinkel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Weggeefwinkel geleverde producten.

Klachten

 1. Klachten over producten die zijn meegenomen uit de Weggeefwinkel kunnen niet in behandeling worden genomen;
 2. De goederen zijn geaccepteerd zoals door de klant aangetroffen en mee genomen;
 3. Indien apparatuur niet op de gewenste wijze werkt kan de klant hiervoor geen compensatie verlangen. De vrijwilligers van de Weggeefwinkel hebben geen tijd om eventuele apparatuur te testen.

Aansprakelijkheid

 1. Weggeefwinkel is uitsluiten aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid;
 2. Indien Weggeefwinkel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met het winkelen in de Weggeefwinkel;
 3. Weggeefwinkel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden;
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of elders zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Weggeefwinkel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Weggeefwinkel kan worden toegerekend in een van de wil van Weggeefwinkel onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Weggeefwinkel kan worden verlangd;
 2. Tot de in lid 1 genoemde situatie van overmacht worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Weggeefwinkel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Weggeefwinkel er weer aan kan voldoen;
 4. Vanaf het moment dat een situatie van overmacht tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden;
 5. Weggeefwinkel is in een situatie van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de situatie van overmacht enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Weggeefwinkel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd;
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Weggeefwinkel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken;
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan;
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Weggeefwinkel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Weggeefwinkel is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 1 oktober 2020.