Beleidsplan 2021 – 2025

Stichting Weggeefwinkel Baarn

Naam en oprichtingsdatum

De Stichting Weggeefwinkel Baarn is opgericht op 24 juni 2020.

RSIN – Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

De stichting is gehuisvest op Lanen 91, 8861 CC  Harlingen en telefonisch bereikbaar onder nummer 06-57329210 (voorzitter) en 06-84856631 (coördinatie).

Doelstelling van de stichting

*Het aanbieden van goederen vanuit een fysieke ruimte (de ‘weggeefwinkel’) aan een ieder die dit nodig heeft, of denkt nodig te hebben, of wie in het kader van de duurzaamheidsgedachte liever iets wil hergebruiken wat een tweede leven verdient, dan om het weg te gooien;
*Het reduceren van goederen in een wereld die al zoveel produceert en die inmiddels wel een ‘wegwerpmaatschappij’ mag worden genoemd;
*Het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de inzet van een team van vrijwilligers in de weggeefwinkel, welke streven naar een sfeer van gemoedelijkheid en gezelligheid en waarbij iedereen die de winkel bezoekt, zijn of haar diensten aanbiedt of degene die goederen komt brengen, als gelijke wordt benaderd, zodat eenieder zich op zijn gemak voelt, welke sfeer een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de weggeefwinkel.

Functie en namen van de bestuurders

De stichting kent drie bestuurders, te weten:
Voorzitter                                          Sandra M. Baart
Secretaris/Penningmeester         Jan Muizelaar
Algemeen lid/coördinatie            Feikje Rademaker

Beloningsbeleid

De vrijwilligers (bestuursleden en overige vrijwilligers) ontvangen voor de door hen geleverde diensten geen vooraf bepaalde beloning. Wel bestaat de mogelijkheid dat gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de dienstverlening van de weggeefwinkel worden vergoed.

Vrijwilligersbeleid

De stichting maakt gebruik van een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Dat is niet beperkt tot een aantal bestuursleden maar ook voor allerlei soorten klussen en werkzaamheden die er in de winkel voorkomen.  De meest voorkomende taken zijn met betrekking tot de goederen die in de winkel staan en hangen; het innemen, sorteren en uitgeven. Maar ook sinds de winkel aan de Brinkzicht is gevestigd dragen zij zorg voor een goed gevulde etalage. Zo nu en dan moet ook worden opgeruimd en moeten spullen worden afgevoerd.

Voor bezoekers is het van belang dat zij zich prettig voelen in de winkel. Om die reden, maar ook voor de vrijwilligers zelf, is het van belang dat er een sfeer hangt van warmte en gezelligheid, waarin iedereen zich welkom voelt. Zodra het weer mag wordt er ook iets te drinken ingeschonken en vaak is er zelfs iets bij de koffie of thee.

De Weggeefwinkel Baarn op langere termijn

De Stichting Weggeefwinkel Baarn heeft gedurende de afgelopen jaren laten zien dat zij ertoe doet; dat zij een rol heeft in een aantal beleidsonderdelen van de gemeente Baarn. Om voor langere duur deze rol te kunnen blijven vervullen is een locatie in Baarn van groot belang. Om dit voort te kunnen zetten wil het bestuur van de stichting regelmatig overleg zien te krijgen met zowel de beleidsambtenaren van de gemeente Baarn als met andere spelers op die beleidsgebieden. Dat is bijvoorbeeld de Stichting Welzijn Baarn, die ook bezig is met armoedebestrijding, vrijwilligerswerk en eenzaamheidsbestrijding. Mogelijk zijn ook de Kringloopwinkel, de Voedselbank partijen waar overleg mee kan worden gevoerd. Het gezamenlijke doel kan zijn om tot een zo optimaal mogelijke samenwerking in uitvoering op deze beleidsterreinen te komen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Algemeen
Voor 2020 moeten drie belangrijke gebeurtenissen worden vermeld, die alle drie met elkaar in verband staan.  Hieronder worden deze drie gebeurtenissen verder toegelicht.

De weggeefwinkel was gehuisvest in ‘de Boemerang’ aan de Plataanlaan in Baarn als een van meerdere burgerinitiatieven onder de vlag van de Stichting Lokaal O. In het voorjaar werd bekend dat de sloopplannen van ‘de Boemerang’ sneller tot uitvoering zouden worden gebracht dan eerst verwacht. Er waren echter vleermuizen ontdekt, waardoor de sloop tot nader order moest worden uitgesteld.
Lokaal O besloot niet te wachten en om te kijken naar een andere plek in Baarn; het Poorthuis. De vrijwilligers van de weggeefwinkel zijn daar geweest om te kijken, maar de aangewezen ruimte was zo klein dat werd besloten in de Boemerang te blijven zo lang als dat kon. Begin oktober werd een nieuw onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de vleermuizen en deze werden niet meer aangetroffen. De huur werd opgezegd en er moest naarstig worden gezocht naar een ander onderkomen voor de weggeefwinkel.

Oprichting Stichting Weggeefwinkel Baarn
Om de huur van een deel van ‘de Boemerang’ te kunnen voortzetten moest een stichting worden opgericht. Een plan met begroting werd ingediend bij de gemeente Baarn. Het belang van de goed draaiende weggeefwinkel werd door de gemeente onderkend en de gevraagde financiële steun werd toegezegd. Op 24 juni werd de stichting formeel opgericht. Per 15 juli 2020 werd de huur van de grote zaal contractueel overgenomen. Alle zeilen moesten worden bijgezet om op 1 augustus de deuren van de weggeefwinkel weer te kunnen openen.

Opening op 1 augustus en op 13 november
Op 1 augustus werd de weggeefwinkel feestelijk geopend, met inachtneming van de 1,5 meter, door wethouder Hugo Prakke. Het werd druk als vanouds en mensen stonden in de rij om binnen te mogen. Er waren winkelmandjes gekocht zodat makkelijk kon worden vastgesteld hoeveel ‘klanten’ er tegelijk in de winkel waren.
Ondanks de beperkende maatregelen draaide de winkel geweldig. Dit kon helaas maar een paar maanden duren vanwege de uitkomst van het vleermuizenonderzoek begin oktober.
Meteen werd de winkel weer gesloten om voldoende tijd te hebben de winkel te ontmantelen en in te pakken, maar waarheen ……
Gelukkig kwam er net op tijd het bericht dat op een vrijwel perfecte plek in het hart van Baarn, de winkel op 13 november opnieuw kon worden geopend. Dit keer was wethouder André van Roshum aanwezig om het lint door te knippen. Jammer genoeg moest dit zonder publiek gebeuren en waren alleen enkele vrijwilligers aanwezig. De volgende dag was de winkel voor het publiek open en stond er een lange rij.

Covid-19 / Corona
In maart moest de weggeefwinkel vanwege de landelijke maatregelen haar deuren sluiten, zoals dat voor de hele Boemerang gold. Wel was er een vraag om kleding en goederen te mogen brengen, maar ook dat was niet mogelijk. Vanaf 1 augustus kon er kon er wel weer worden gewinkeld, waarbij er niet meer dan tien bezoekers binnen mochten zijn. Daardoor konden bezoekers geen gebruik maken van de koffietafel. Deze koffietafel was een van de pijlers van de winkel, waar in zekere zin aan eenzaamheidsbestrijding werd gedaan. Niet zelden kon een vrijwilliger bezoekers helpen met vragen over van alles en nog meer. Er was altijd iets lekkers bij de koffie. Soms werd dit door vrijwilligers meegenomen, maar ook regelmatig door bezoekers; het was er gezellig!
Helaas is er in de nieuwe winkel aan de Brinkzicht geen ruimte voor een grote ronde tafel zoals in ‘de Boemerang’, maar zodra het weer mag zal ook de koffie weer klaar staan voor bezoekers.
Vanaf 14 november was de winkel weer open, maar helaas werd begin december bij een tweetal vrijwilligers Corona vastgesteld. Het bestuur heeft direct na het bekend worden van de testuitslagen de winkel gesloten. Andere vrijwilligers is geadviseerd om zich te laten testen. Op het moment dat de winkel weer zou worden geopend kwam opnieuw vanuit de overheid het bericht dat het land weer in lock-down moest.
Er werd nog een creatieve oplossing gevonden om te zorgen dat veel leuke cadeautjes als pakketje konden worden afgehaald, zonder dat men hierbij in de winkel hoefde te komen.


Financiële verantwoording

De Stichting Weggeefwinkel Baarn is op 24 juni 2020 opgericht.
Om in aanmerking te kunnen komen voor steun van de gemeente Baarn is een subsidie aangevraagd, waarbij een begroting was opgesteld voor 2020 met een doorkijkje naar volgende jaren. Een niet te begroten gebeurtenis was de verhuizing van de Plataanlaan 1 naar Brinkzicht 24, beide in Baarn.
Het jaar 2020 kan met een positief saldo worden afgesloten, vooral te danken aan de giften van een aantal donateurs naast de startbijdrage van de gemeente Baarn.
In 2021 zal de ANBI-status worden aangevraagd bij de Belastingdienst.
Er zal actief aan fondsenwerving worden gedaan, mogelijk gepaard met specifieke acties.
Hieronder de cijfers van 2020, besproken en goedgekeurd door het voltallige bestuur.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

INKOMSTEN

  

Startsubsidie gemeente Baarn

€   4.000

€   4.000

Donaties en Vrienden van de Weggeefwinkel

€   1.650

€    2.325

Totaal Inkomsten        

€   5.650

€    6.325

   

UITGAVEN

  

Startkosten, notaris, website en dergelijke

€   2.270

€   2.245

Huisvesting, energie en schoonmaak      

€    2.530

€    1.535

Algemene kosten winkel en vrijwilligers

€       850

€      940

Totaal uitgaven

€   5.650

€   4.720

Saldo per 31 december 2020

€   0

€   1.605