Financiële verantwoording 2020

De Stichting Weggeefwinkel Baarn is op 24 juni 2020 opgericht.

Om in aanmerking te kunnen komen voor steun van de gemeente Baarn is een subsidie aangevraagd, waarbij een begroting was opgesteld voor 2020 met een doorkijkje naar volgende jaren. Een niet te begroten gebeurtenis was de verhuizing van Plataanlaan 1 naar Brinkzicht 24, beide in Baarn.

Het jaar 2020 kan met een positief saldo worden afgesloten, vooral dankzij giften van een aantal donateurs naast de startbijdrage van de gemeente Baarn.

In 2021 zal de ANBI-status worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Er zal actief aan fondsenwerving worden gedaan, mogelijk gepaard met specifieke acties. Hieronder de cijfers van 2020, besproken en goedgekeurd door het voltallige bestuur.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

INKOMSTEN

 

 

Startsubsidie gemeente Baarn

€   4.000

€   4.000

Donaties en Vrienden van de Weggeefwinkel

€   1.650

€    2.325

Totaal Inkomsten        

€   5.650

€    6.325

 

 

 

UITGAVEN

 

 

Startkosten, notaris, website en dergelijke

€   2.270

€   2.245

Huisvesting, energie en schoonmaak      

€    2.530

€    1.535

Algemene kosten winkel en vrijwilligers

€       850

€      940

Totaal uitgaven

€   5.650

€   4.720

Saldo per 31 december 2020

€   0

€   1.605

 

Toekomstverwachting

Het batig saldo van € 1.605 staat op de bankrekening van de stichting en is bedoeld om voor kosten van de stichting in de eerste maanden van 2021 te kunnen betalen.

In 2020 was de bijdrage van de gemeente belangrijk om de start te kunnen betalen. Vanaf 2021 zal de stichting haar kosten vooral moeten financieren uit donaties.

Om die reden is het ook belangrijk om de ANBI-status aan te vragen. Deze kan aantrekkelijk zijn voor donateurs. Naar verwachting zal deze status in het eerste kwartaal van 2022 worden verkregen.